Definicije

1. Za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja sljedeći izrazi imaju značenja navedena u svojim definicijama u nastavku:

Diglossia – Diglossia d.o.o. za usluge, OIB: 95334097127, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod registarskim brojem MBS: 080945814, sa sjedištem u Zagrebu, Magdićeve stube 1, zastupano po Maji Kartuš, direktoru; kao pružatelj usluge prevođenja i lokalizacije;

Klijent – fizička ili pravna osoba koja je naručila Uslugu prevođenja/sklopila Ugovor o pružanju Usluge prevođenja, te čiji su podaci navedeni u Narudžbi/Ugovoru;

Narudžba – nalog Klijenta za izvršenje Usluge prevođenja prema uvjetima i na temelju Ponude i ovih Općih uvjeta, čime ih ujedno prihvaća i obvezuje se platiti cijenu naznačenu u Ponudi prije isporuke prijevoda;

Ponuda – pisani odgovor društva Diglossia na Zahtjev Klijenta, koji sadrži cijenu i rok izvršenja Usluge prevođenja, uz pozivanje na ove Opće uvjete;

Ugovor – svaki individualni ugovor o pružanju usluge prevođenja koji Diglossia može sklopiti s Klijentom, ukoliko postoji potreba za to i čiji su sastavni dio ovi Opći uvjeti;

Usluga prevođenja – usluga prevođenja, uključujući i uslugu lokalizacije, koju pruža Diglossia temeljem Narudžbe Klijenta/Ugovora;Zahtjev – svaki pisani zahtjev/upit Klijenta za Ponudom.

Predmet Općih uvjeta

2. Ovim Općim uvjetima uređuju se, odnosi između Diglossia-e, kao pružatelja usluge i Klijenta, kao naručitelja usluge, njihova međusobna prava i obveze, u pogledu narudžbe, pružanja i plaćanja Usluge prevođenja.

Narudžba, ugovaranje i prihvaćanje Općih uvjeta od strane Klijenta

3. Diglossia, na Zahtjev Klijenta, dostavlja Ponudu koja sadrži cijenu i rok izvršenja Usluge prevođenja. U svrhu izrade Ponude, Klijent je dužan dostaviti čitljiv tekst za koji zahtjeva prijevod te osobne i kontakt podatke. Ponudu Klijent potvrđuje i prihvaća Narudžbom, pri čemu se ujedno obvezuje platiti cijenu iz Ponude prije isporuke prijevoda. Narudžbom, Klijent potvrđuje da je suglasan s odredbama ovih Općih uvjeta te da ih je u potpunosti razumio i pročitao, isti predstavljaju njegovu stvarnu volju i prihvaća ih u cijelosti.

4. U slučaju potrebe sklapanja Ugovora o pružanju usluge s Klijentom, ovi Opći uvjeti sastavni su dio tog Ugovora.

5. U slučaju nesuglasja između odredbi ovih Općih uvjeta i Ugovora o pružanju usluge, primjenjivat će se odredbe Ugovora o pružanju usluga.

Dostava Narudžbe i ostalih zahtjeva Klijenta/Ugovora o pružanju usluge i obavijesti vezano za taj ugovor

6. Narudžbe i ostali zahtjevi Klijenta šalju se elektroničkim putem na sljedeću adresu info@diglossia.hr.

7. Pozivi vezano za izvršenje usluge prevođenja obavljaju se na sljedećem kontakt broju +385 91 551 7 884 ili +385 1 6701 555.

8. Ugovori o pružanju usluga i obavijesti vezano za taj ugovor, uključujući, ali ne ograničavajući se na, izjavu o raskidu/otkazu tog ugovora, potpisuju se i šalju međusobno na adrese sjedišta ugovornih strana.

Način isporuke i preuzimanje prijevoda

9. Isporuka i preuzimanje prijevoda vrši se osobno i to dolaskom Klijenta na adresu sjedišta Diglossia ili po dogovoru, odnosno poštom preporučeno na trošak Klijenta ili putem maila.

Rokovi izvršenja Usluge

10. Diglossia se obvezuje da će Usluge prevođenja pružati u rokovima navedenim u Ponudi koja je prihvaćena Narudžbom/Ugovoru.

Cijena i Uvjeti plaćanja

11. Cijena prijevoda utvrđuje se po kartici teksta te će biti navedena u Ponudi. Pri obračunu broj kartica se zaokružuje. U slučaju Narudžbe za čije izvršenje je potrebno prevesti više od 8 (osam) kartica dnevno, Diglossia ima pravo zaračunati naknadu za hitan prijevod. Plaćanje se vrši prije isporuke prijevoda.

Prigovor Klijenta i način podnošenja prigovora

12. Klijent može elektroničkim putem na adresu info@diglossia.hr podnijeti pisani prigovor u svezi s pružanjem Usluge prevođenja i kakvoćom takve usluge i/ili ako smatra da se Diglossia na drugi način ne pridržava Narudžbe/Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta, koji prigovor je dužan precizirati na način da navede koji je razlog prigovora i/ili koji su nedostaci u pruženoj usluzi prevođenja/prijevoda. Diglossia će odgovoriti na prigovor najprije moguće, a najkasnije u zakonskom roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je pružena Usluga prevođenja ili mu je trebala biti pružena. U slučaju da se prigovor pokaže osnovanim, Diglossia će ispraviti prijevod u primjerenom za to roku, odnosno na drugi način otkloniti utvrđeni nedostatak, odnosno u slučaju da isti smatra neopravdanim o tome će pismeno elektroničkim putem izvijestiti Klijenta i to mu na isti način obrazložiti.

13. Nedostacima u pruženoj usluzi prevođenja smatrat će se ako prijevod sadrži: podatke koje ne sadrži original, pravopisne/gramatičke greške, manjak ili neusklađenost pojedinih smislenih cjelina teksta, dok se nedostacima neće smatrati: navođenje drugog sinonima, pojedina pogreška u prijevodu dijela teksta koja ne utječe na njegov smisao.

Ograničena odgovornost i naknada štete

14. Diglossia odgovara za štetu koja je učinjena namjerom ili krajnjom nepažnjom. Diglossia ne odgovara za bilo koju indirektnu štetu, izmaklu dobit te za štetu koja je nastala kao posljedica Više sile iz članka 15.

Viša sila

15. Viša sila, za potrebe ovih Općih uvjeta, je vanjski, izvanredni događaj koji se nije mogao predvidjeti u trenutku primitka Narudžbe/sklapanja Ugovora o pružanju usluge i na koji strane objektivno ne mogu i nisu mogle utjecati (npr. elementarna nepogoda). U slučaju dvojbe, pojedini slučaj Više sile Ugovorne strane tumačit će u skladu s postojećom sudskom praksom u Republici Hrvatskoj. O postojanju Više sile strana na čijoj je strani nastupila Viša sila, dužna je bez odgode drugu stranu o tome obavijestiti, kao i o prestanku iste, uz predočene dokaze o tome. Za vrijeme trajanja Više sile prava i obveze strana neće se izvršavati, a u slučaju trajanja Više sile duljeg od 15 (petnaest) dana svaka strana ima pravo raskinuti posao.

Zaštita osobnih podataka

16. Diglossia se obvezuje da neće otkrivati osobne podatke Klijenta trećim osobama, bez prethodne izričite suglasnosti o tome.

Povjerljivost

17. Diglossia se obvezuje da će sve poslovne i tehničke podatke, informacije i dokumentaciju Klijenta, do kojih ima pristup pri izvršavanju usluge prevođenja, čuvati kao poslovnu tajnu te da ih neće otkrivati trećim osobama.

Kvalitetno obavljanje usluge

18. Diglossia će usluge prevođenja obavljati kvalitetno, savjesno i pravodobno, te u skladu s pravilima struke i načelima profesionalne etike.

Autorsko pravo

19. Prijevodi i druge prerade koje su same originalne intelektualne tvorevine individualnog karaktera zaštićene su kao samostalna autorska djela čiji je nositelj prava prevoditelj, sukladno hrvatskom važećem Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Prethodno navedeno ne utječe na prava autora djela koja su prerađena.

Reference

20. Diglossia zadržava pravo istaknuti ime i/ili logotip, tvrtke Naručitelja u svojim referencama.

Rješavanje Sporova i Mjerodavno pravo

21. Svi eventualni sporovi, proizašli iz ili u svezi ovih Općih uvjeta, rješavat će se prvenstveno dogovorno i mirnim putem, a u slučaju da se takav dogovor ne postigne u roku od 15 (petnaest) dana od dana slanja obavijesti o postojanju spora drugoj strani, za rješavanje sporova bit će nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.

22. Na ove Opće uvjete primjenjuje se hrvatsko pravo.

Izmjene i dopune Općih uvjeta

23. Diglossia ima pravo bez prethodne obavijesti brisati, izmijeniti ili dopuniti bilo koju od odredbi ovih Općih uvjeta, a o čemu će obavijestiti elektroničkim ili pisanim putem Klijenta. Takve izmjene bit će ovdje objavljene i stupit će na snagu danom navedenim u tim izmjenama.

Stupanje na snagu

24. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu s danom 28. 2. 2018. godine.

25. Za Klijente koji su prihvatili Narudžbom Ponudu/sklopili Ugovor o pružanju usluge primjenjivat će se Opći uvjeti koji su bili važeći u trenutku Narudžbe/sklapanja tog Ugovora.